Projekt edukacyjny „Moje Gimnazjum – moja szansa”
Od listopada 2009r. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach bierze udział w realizacji projektu „Moje Gimnazjum – moja szansa”. Jest to projekt edukacyjny zainicjowany przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie i realizowany w partnerstwie z 57 gminami województwa zachodniopomorskiego, w tym Gminą Karlino jako wnioskodawcą projektu. Celem głównym projektu jest zwiększanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich i małych miast. Projekt przewiduje przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, geografia i biologia z zastosowaniem specjalnie opracowanego programu dydaktycznego wykorzystującego założenia nowej podstawy programowej. Ogółem odbędzie się 300 godzin zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych. W zajęciach odbywających się w wymiarze 2 godzin tygodniowo uczestniczyć będzie 36 uczniów klas drugich.