logo projektu

Nasza szkoła od lutego 2018 bierze udział w realizacji projektu pt „Wsparcie Szkół Podstawowych  i Gimnazjum Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”.

Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, oś priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Wartość projektu 976.551, 81 zł, ze środków europejskich: 829.545,81 zł, wkład własny: 147.006,00 zł.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami prowadzącej do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone zostaną są na stronie Gminy Przelewice www.przelewice.pl w zakładce: OŚWIATA – Kontrakt Samorządowy „Pyrzyce +”.

Poniżej zdjęcia z realizowanych zajęć: