Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII 98/2007 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r.

REGULAMIN SALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
Regulamin Sal Sportowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z urządzeń i pomieszczeń Sali Sportowej w Przelewicach przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach, przy Szkole Podstawowej w Kłodzinie, przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie, a zwanych dalej „salą” i obowiązuje na całym ich terenie.
§ l
 1. Sale są obiektami użyteczności publicznej Gminy Przelewice i służą do rozwoju kultury fizycznej, a przede wszystkim do organizowania różnorodnych form rekreacji ruchowej oraz imprez sportowych.
 2. Sale mogą być wykorzystywana również do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze.

§ 2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć stowarzyszenie kultury fizycznej, osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę, o której mowa w § l ust. 1 i ust. 2;
 2. administratorze sali – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Gimnazjum w Przelewicach, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie.

§ 3
Udostępnienie przedsiębiorcy, organizatorowi imprezy i do innych celów sal lub ich części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z administratorem sali, na zasadach określonych w tej umowie oraz Regulaminie.
§ 4
 1. Dzieci oraz młodzież do lat 18 mogą przebywać w sali wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna.
 2. Gmina Przelewice nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez dzieci i młodzież przebywające w sali bez nadzoru opiekuna.

§ 5
 1. W godzinach 22.00 – 7.00 zabronione jest przebywanie na terenie sali osób nie upoważnionych przez administratora sali.
 2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do przebywania na sali w związku z odbywającą się imprezą – w czasie jej trwania i w ciągu 3 godzin przed i po jej zakończeniu.
 3. § 6
  Organizatorzy imprez oraz osoby uczestniczące w imprezie w charakterze widzów obowiązani są w szczególności:
  1. przestrzegać postanowień Regulaminu;
  2. stosować się do poleceń służby porządkowej powołanej przez organizatora imprezy;
  3. zachowywać się w sposób nie szkodzący i nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób;
  4. używać urządzeń i pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym stosować właściwe sportowe obuwie i ubiór.
  5. § 7
   1. Do obowiązków organizatora imprezy należy w szczególności respektowanie postanowień Regulaminu oraz innych warunków określonych w umowie zawartej z administratorem Sali o udostępnienie w części lub w całości Sali.
   2. Do obowiązków organizatora imprezy masowej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.).

   § 8
   l. Zabrania się wnoszenia na teren sali w szczególności:
   1. broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
   2. pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,
   3. przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
   4. ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych – z zastrzeżeniem § 7,
   5. urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu,
   6. środków odurzających lub psychotropowych,
   7. wszelkich napojów alkoholowych – poza piwem i innymi napojami alkoholowymi do 4,5% w czasie i w miejscu wyznaczonym na podstawie odrębnego zezwolenia.

   2. W sali zakazuje się w szczególności:

   1. rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
   2. spożywania napojów alkoholowych,
   3. używania środków odurzających i środków psychotropowych,
   4. używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych z zastrzeżeniem § 7,
   5. używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
   6. zachowań mających na celu obrazę lub naruszenie godności osobistej w szczególności z przyczyn rasowych, narodowych lub wyznaniowych,
   7. przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku, takich zwłaszcza jak parkiet sali bez sportowego obuwia zastępczego lub innych pomieszczeniach z urządzeniami nie służącymi uprawianiu sportu,
   8. wchodzenia na barierki,
   9. rozniecania ognia,
   10. umieszczania napisów, plakatów albo ogłoszeń,
   11. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
   12. prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart i biletów wstępu,
   13. prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych i reklamy.

   3. Zakazuje się wprowadzania na teren sali zwierząt. 4. Zakaz określony w ust. 3 nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników. 5. Zakazuje się wjeżdżania na teren sali wszelkiego rodzaju pojazdami mechanicznymi bez wydanej przez administratora przepustki. 6. Zakaz określony w ust. 5 nie dotyczy pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. 7. Na terenie Sali kategorycznie zabrania się palenia tytoniu.

   § 9
   1. Administrator sali umieści tekst Regulaminu na tablicach informacyjnych przed wejściem do sali.
   2. Administrator sali, przed zawarciem umowy, doręczy organizatorowi imprezy lub przedsiębiorcy, za pokwitowaniem, tekst Regulaminu.